Son güncellenme :07.05.2022 16:19

Anasayfa > Genel > İMO’dan Tugay arazisi ile ilgili karara itiraz

07.05.2022 Cts, 16:19

İMO’dan Tugay arazisi ile ilgili karara itiraz

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, 5. Zırhlı Tugay arazisiyle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen yeni imar değişikliği kararına itiraz etti.

  1. Zırhlı Tugay’a ait arazide yapılmak istenen imar değişikliği ile ilgili itirazlar üzerine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararının ardından planda değişiklikler yaparak imar tadilatını yeniden meclisten geçirdi. İMO Gaziantep Şubesi, yeni planda da bölgenin yapılaşmaya açılmasının ön görüldüğü gerekçesi ile karara itiraz etti. İMO’nun itiraz dilekçesinde ayrıca,  mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği arazi ile ilgili yargı süreci sonuçlanana kadar hiçbir işlemin yapılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

İMO Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, Gazi şehri ilgilendiren her konuda bilgi, birikim ve tecrübelerini halkın faydasına sunacaklarını belirterek, “Bir meslek odası olarak kentimizi ilgilendiren her konunun takipçisi olacağız. Bu doğrultuda 5. Zırhlı Tugay arazisini yapılaşmaya açan imar tadilatına da İMO Gaziantep Şubesi olarak itiraz ettik. Ayrıca, TMMOB İKK çatısı altında da itirazımızı yapacağız” dedi.

1/25000 ÖLÇEKLİ PLAN DİKKATE ALINMAMIŞ

İMO tarafından verilen itiraz dilekçesinde, Tugay arazisi ile ilgili plan revizyonunda, Gaziantep 2040 yılı 1/25000 ölçekli Nazım imar plan uygulama hükmünün dikkate alınmadığı belirtilerek şöyle denildi:

“1/25000 ölçekli 2040 Gaziantep Nazım İmar Plan Notlarının 3.2.23.2. maddesinde; ‘Kentsel yerleşmeler içerisinde yer alan Askeri Alanların, askeri alandan çıkarılması halinde, bu alanların alt ölçekli planlarda Sosyal ve Teknik Altyapı ve eksik donatıların karşılanması amacıyla değerlendirileceği’ belirtilmiştir. Bu durumda itiraz konusu işlem ile askeri alan kullanımının sosyal ve teknik altyapı alanları dışında olan konut, ticaret, konut+ticaret, akaryakıt ve benzeri kullanımlara yer verilerek planlanması, 1/25000 ölçekli plan ilke ve hükümlerine aykırılık taşımaktadır.

PLAN, YÖNETMELİKLE ÇELİŞİYOR

Kent içerisinde artan nüfusa halihazırdaki konut stokunun yetersiz olduğu gerekçesi gerçeği yansıtmamaktadır.  Şehitkamil ilçesinin yıllara göre nüfus artışına bakıldığında, son 10 yıl içerisinde ortalama yıllık 16 000 kişilik nüfus artışı olduğu görülmektedir. Buna göre yıllık ortalama 4 bin konut ihtiyacı bulunmaktadır. Plan açıklama raporunda itiraza konu işlem ile 199 hektarlık alana, brüt yoğunluk olarak 26 100 kişilik nüfus ataması önerilmiştir. Bu durumda 2020 yılı nüfusu 817 492 olan ve yıllık ortalama 16 000 kişilik nüfus artışı görülen Şehitkamil ilçe nüfusu, sadece bu revizyon işlemi ile yaklaşık 2 yıllığına yakın ilçenin nüfus artışına denk gelmektedir ki bu kabul edilemez bir durumdur. 1/25 000 ölçekli planın onaylanmasının üzerinden henüz 3 yıl gibi kısa bir süre geçmeden, işlemi teknik ve nesnel ilkelere dayandırmadan,  ‘Kent içerisinde artan nüfusa halihazırdaki konut stokunun yetersiz olması, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ile yapılan protokol neticesinde askeri alanların kent dışına taşınmasının sağlanması’ soyut gerekçe ile plan revizyonu yapılması, yönetmeliğin 25(1) Maddesine tanımlı ilke ve amaçlara açıkça aykırılık taşımaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 315 sayılı kararı ile onaylanan1/25.000 ölçekli imar planında, 2040 yılına kadar konut ve ticaret alanı %40 fazla nüfus hesaplanmış iken, çevre düzeni planının iptaline yönelik karardaki gerekçeler göz önüne alınmadan, itiraz konusu işlem ile daha da fazla yoğunluk içeren Plan Revizyonunda hukuka uyarlılıktan söz edilemez.

YETERLİ ANALİZ, SENTEZ VE ETÜT ÇALIŞMASI YAPILMAMIŞ

Plan raporu yetersiz olup, yönetmelikte tanımlanan içeriğe sahip değildir.  Bu çerçevede revizyon işlemine yönelik sunulan gerekçelerin analizlere dayandırılarak somut bir biçimde tanımlanması gerekir. Örneğin Gaziantep ve Şehitkamil ilçesinin konut ve ticaret alanı ihtiyacı, kişi başına düşen araç sayısı, kent içerisinde hizmet veren akaryakıt istasyonu arasındaki mesafeler, imar planlarında akaryakıt istasyonu kullanımına ayrılmış alanlar ve plan revizyon alanının konumu dikkate alınarak gereklilik analizi yapılması gerekir. Revizyon plan bölgesi ile alana eklenen 26100 kişilik nüfusa karşılık yaklaşık 3000-3500 ilave araç sayısı geleceği, yeni araç sayısı ve artan yolculuk talebi ile mevcut trafik yoğunluğunun daha da artacağı; kısa dönemde Turgut Özal Bulvarı üzerinden kent merkezi, organize sanayi bölgesi bağlantısının sağlandığı adliye kavşağı, kent merkezine giden Fevzi Çakmak Bulvarı ve İpekyolu üzerindeki trafik yoğunluğunun daha da artıracağı ve Adliye ile kamu hizmet alanı kullanımlarının yanı sıra revizyon plan ile önerilen ticaret+konut kullanım önerisinin bölgeye olan yolculuk taleplerinin daha fazla artmasına neden olacağı kaçınılmazdır. Dolayısıyla plan raporu, planların yapılış amacının gerektirdiği açıklamalar ve yeterli düzeyde analiz, sentez ve etüt içermediğinden, hukuki bir belge kabul edilemez.

YENİ BİR KARAR ALINAMAZ

Belediye Meclisinizce 12.03.2020 tarihinde yapmış olduğu aynı alana ilişkin plan revizyonu hakkında, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi 16.02.2022 tarih ve 2021/656 esas sayılı kararı ile Plan Revizyonunun yürütmesinin durdurulmasına vermiştir. Yürütmenin durdurulması kararı, idari işlemin niteliklerinden olan kanunilik ve hukuka uygunluğu askıya alarak, işlemin uygulanmasını dava sonuna kadar erteleyen yargısal karardır. Bu itibarla, iptal kararından farklı olarak, hukuki sonuçları gibi, fiili sonuçları da kendiliğinden meydana getirir; işlem iptal edilmeden yeni bir karar alınamaz. Kaldı ki itiraza konu olan plan revizyonunda dahi, yürütmenin durdurulma gerekçeleri dikkate alınmamıştır.

ŞEHİRCİLİK BİLİMİNE AYKIRI

Sonuç olarak, 1/25000 ölçekli nazım imar planında, plan yürürlüğe girdikten sadece 3 yıl sonra 199 hektarlık revizyonunun yapılması için meşru ve kabul edilebilir gerekçelerin bulunmadığı, plan açıklama raporunda, planın yapılma gerekçelerini ve ana hedeflerini meşru kılacak analitik çalışmaların yapılmadığı, planın hazırlanma sürecinde plan onama sınırı içinde bulunan alan için detaylı ve sağlıklı nüfus ve işgücü projeksiyonu yapılmamış olmasının, nüfus ve işgücü büyüklüğüne bağlı olarak hesaplanması gereken arazi kullanım kararı büyüklükleri nicel ve nitel yöntemler kullanılarak elde edilmiş olan tespit, analiz ve sentez çalışmalarına dayandırılmadığı, Planların, mevcut bir planın büyütülmesi veya küçültülmesi yolu ile elde edilemeyeceği bilinmesine rağmen, 1/5000 ölçekli nazım imar planının, 1/25000 ölçekli nazım imar planının büyütülmüş kopyası niteliğinde olduğu ve mekana yansıyan kararlar detaylandırılmamıştır. Günümüzde evrensel bir sorun haline gelen ve özellikle planlama ve şehircilik bilim ve tekniğine uygun olmayan bu tür yapılaşma kararları, kent ve insan sağlığı konusunda planlama şehircilik bilimi ile çevre ve ekolojik sistemin korunmasına dair bu tüm kuram ve ilkelere aykırıdır.”

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.